Bahnhofstraße 3a, 82166 Gräfelfing, Γερμανία
+49 89 21540242
info@chp-services.de

Νόμικές Πληροφορίες

Στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Γερμανικού Νόμου περί Τηλεματικών Μέσων:

CHP Services GmbH (Ε.Π.Ε.)

Bahnhofstrasse 3a

82166 Gräfelfing

Πρωτοδικείο του Μονάχου / Αριθμός Μητρώου Επιχειρήσεων: 230377

 

Εκπροσωπείται από:

Διευθυντή: Phillip C. Campbell

Διευθυντή: Roland-C. Meusel

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +49 (0) 89 21 54 02 42

Φαξ: +49 (0) 89 21 54 02 43

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@chp-services.de

 

Ανάπτυξη λογισμικού από την BLUESHOE GmbH (Ε.Π.Ε.) στο Μόναχο

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από django CMS

 

Πηγές Φωτογραφιών:

https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/

 

Εικονίδια:

https://www.flaticon.com/

 

Νομική Μορφή και Καταχώρηση στο Μητρώο:

Η επιχείρηση είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης η οποία έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο του Πρωτοδικείου του Μονάχου με τον Αριθμό Μητρώου Επιχειρήσεων: 230377

  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με το Άρθρο 27 a του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας:

DE 309 800769

 

Απαλλαγή από Ευθύνη:

Οι πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες σε αυτές τις ιστοσελίδες χρησιμεύουν μόνο για γενική ενημέρωση. Ούτε η ανάγνωση ούτε η μεταφόρτωση ούτε άλλες χρήσεις πληροφοριών συνιστούν σύναψη σύμβασης ή ανάληψη ευθύνης για συμβουλές ή πληροφορίες. Παρομοίως, δεν παρέχουμε νομικές συμβουλές μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση υπαρκτών συμβατικών σχέσεων, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για μηνύματα τα οποία έχουν μεταδοθεί μέσω διαδικτύου και κυρίως για μηνύματα τα οποία αποστάλθηκαν σε εμάς για τήρηση προθεσμιών. Η επιχείρηση έχει επεξεργαστεί και εξετάσει όλες τις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σχετικά με τον τομέα της με την καλύτερη δυνατή γνώση και συνείδηση. Ωστόσο δεν παρέχεται καμμία εγγύηση για την επικαιρότητα, την ακρίβεια, την ποιότητα ή την πληρότητα και οποιαδήποτε διαθεσιμότητα των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών.  

Με επιφυλάξεις για τις διατάξεις του Άρθρου 675 παραγράφου 2 του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κώδικα ο παρακάτω περιορισμός ευθύνης ισχύει για τις παρεχόμενες πληροφορίες:
Η Εταιρεία, καθώς και οι συνεργάτες της, δεν ευθύνονται για ζημίες οιοποίες προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών οι οποίες προσφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η απαλλαγή από ευθύνη δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιών σε σωματική ακεραιότητα. Σε περίπτωση αιτήματος σε άλλη χώρα εκτός Γερμανίας η ευθύνη αποκλείεται πλήρως.
Για άλλες ζημίες οι οποίες προκαλούνται κατά την ανάκτηση ή τη μεταφόρτωση δεδομένων εξαιτίας ιών σε υπολογιστή ή εξαιτίας της εγκατάσταση ή χρήσης λογισμικού, δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη.
Οι ιστοσελίδες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ονόματα αντανακλούν τις απόψεις και τις γνώμες των σχετικών προσώπων.
Η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά για το δικαίωμα αλλαγής, συμπλήρωσης ή διαγραφής μεμονωμένων ή της συνολικής προσφοράς χωρίς προειδοποίηση καθώς και για την προσωρινή ή μόνιμη παύση της δημιοσίευσης. 

 

Πνευματικά Δικαιώματα:

Εκτός αν οριστεί διαφορετικά, όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Αυτό ισχύει ειδικά για κείμενα, εικόνες, γραφικά στοιχεία, αρχεία ήχου, βίντεο ή κινούμενων σχεδίων, περιλαμβάνοντας και τη διάταξή τους στις ιστοσελίδες.
Η αναπαραγωγή ή χρήση των εν λόγω σελίδων (ή τμημάτων τους) σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις και η δημοσίευση (ακόμη και στο διαδίκτυο) επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση.
Εικόνες, γραφικά στοιχεία, αρχεία κειμένου ή άλλα αρχεία ενδέχεται να υπόκεινται εντελώς ή εν μέρει σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Όλες οι εμπορικές ονομασίες και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται μέσα στη διαδικτυακή προσφορά και ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτους υπάγονται χωρίς περιορισμό στις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αντίστοιχων καταχωρημένων ιδιοκτητών. Μόνο η αναφορά μέσα στη διαδικτυακή μας προσφορά δεν πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων. 

 

Σύνδεσμοι και Αναφορές:

Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για το “δικό της περιεχόμενο” το οποίο διατηρεί για χρήση, σύμφωνα με τις αντίστοιχους νόμους.
Πρέπει να διαχωρίζονται από αυτό το δικό της περιεχόμενο οι αναφορές (“σύνδεσμοι”) στις ιστοσελίδες άλλων παρόχων. Η αναφορά η οποία σημειώνεται ως “σύνδεσμος” επιτρέπει την πρόσβαση σε “εξωτερικό περιεχόμενο”.
Μέσω της αναφοράς αυτής παρέχεται πρόσβαση στη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Δεν  ευθύνεται για “εξωτερικό” περιεχόμενο, επειδή δεν αρχίζει τη μετάδοση των πληροφοριών, δεν επιλέγει τον παραλήπτη των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεν έχει επιλέξει ή αλλάξει τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. Δε λαμβάνει χώρα καμμία αυτόματη προσωρινή αποθήκευση αυτών των “εξωτερικών πληροφοριών” εξαιτίας της επιλεγμένης μεθοδολογίας κλήσης και σύνδεσης, οπότε δεν υπάρχει καμμία ευθύνη της επιχείρησης για αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο. 

Ωστόσο, κατά την αρχική σύνδεση με αυτές τις διαδικτυακές προσφορές, οι πάροχοι της παρούσας διαδικτυακής προσφοράς έχουν ελέγξει το περιεχόμενο τρίτων για ενδεχόμενη αστική ή ποινική ευθύνη. Μόλις οι πάροχοι μάθουν ή πληροφορηθούν από άλλους ότι μια συγκεκριμένη προσφορά στην οποία έχει παράσχει σύνδεσμο συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη, θα αφαιρέσει άμεσα την αναφορά στην εν λόγω προσφορά, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό και λογικό. Για παράνομο, αναληθές ή ατελές περιεχόμενο και ειδικά για ζημίες προκαλούμενες από τη χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών τρίτων, ευθύνεται ο αντίστοιχος πάροχος της σελίδας στην οποία έγινε αναφορά. 

 

Πληροφορίες Σύμφωνα με τον Νόμο για την Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών:

Δεν υπάρχει καμμία υποχρέωση ή προθυμία για συμμετοχή σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενωπίον ενός συμβουλίου διαιτησίας για καταναλωτικά θέματα.